Hasiči ze Lhotky dodržují hasičský slib

03.12.2014 17:14

 

Hasičský slib by si měl nejenom zapamatovat každý nový dobrovolný hasič, ale měl by ho také složit do rukou starosty hasičské obce.                                       

 

 

Jeho vývoj byl dokonce poplatný době tak se povejte na jeho tři verze. První pochází z období ranného rozvoje první republiky a tyto ručně zdobené obrázky se slibem potom visely v požárních zbrojnicích. Druhý vznikl krátce před druhou světovou válkou. Třetí  verze byla poplatná režimu ještě v padesátých letech minulého století, než se jím začala zabývat komunistická propaganda a kdy začaly vadit slova jako "¨svátost" a "duše". V každém případě je zřejmé, že i vedle oficiálních verzí, se sliby obohacovaly o charakteristické znaky v jednotlivých obcích. Jako čtvrtou ukázku jsme zvolili slavnostní slib příslušníka HZS ČR. Složení služebního slibu je podmínkou vzniku služebního poměru.

 

Bohu ku cti

Bližnímu ku pomoci

Vlasti k ochraně

Slib  hasiče  náčelníku 

Verze první:
 

Slibuji podáním ruky, že jako člen Sboru dobrovolných hasičů, chci dobrovolně všem svým povinnostem hasičským v každé době i v každém ohledu pevně dostáti, tyto věrně plniti chci, pevně dle stanov hasičských se říditi budu, dle svých nejlepších sil a své povinnosti, ku zdaru myšlenky hasičské ku blahu bližních a k ochraně vlasti.

 

Zdar

Verze druhá:

"My členové hasičského sboru (… název obce…) skládáme do rukou tobě bratře veliteli slib, že věrně, vytrvale a rádi plniti budeme vždy veškeré povinnosti, jež stanovami a služebními řády jsou nám předepsány ochotně konati budeme, jakož i vše co v mezích záchranné a samaritánské služby nám bude nařízeno. Přičiníme se, aby šlechetný, přímý a mužný charakter, jakož i obětavá láska k vlasti se staly naší přední ozdobou. To při své cti slibujeme"

 

 

Hasičský slib

 

Slibujeme

Verze třetí:

při všem, co je nám svato, a v plné shodě se svým svědomím a přesvědčením, že budeme věrně sloužit své vlasti, republice Československé, a svůj život ochotně dáme na její obranu a za její svobodu.

 

Slibujeme,

 

že budeme poslušní presidenta a vlády Československé republiky, všech zákonů a nářízení, všech nadřízených činovníků a bez odmluvy plniti jejich nařízení, hasičské stanovy a řády, vždy a všude i v nebezpečí, bez váhání a bez odporu.

 

Slibujeme,

 

že budeme tělem i duší připraveni pomoci bližnímu, že budeme druh druha milovati, k sobě bratsky věrně státi, v nebezpečí se neopouštěti, ale až do konce se brániti, jak nám káže mužná čest a vědomí povinností občanských a hasičských.

 

Tak slibujeme!

 

Slib příslušníka HZS ČR:

Obrazek

 

„Slibuji na svou čest a svědomí, že při konu služby budu nestranný a budu důsledně dodržovat právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužiji svého služebního postavení. Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru. Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě a nebudu váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život.“ 

 

 

 

 

 

—————

Zpět